این فارسی ساز برای Windows Media Player طراحی شده است. برای استفاده باید Windows Media Player شما ویرایش 10.00,00.3646 باشد. برای ویرایش های جدیدتر، باز هم تغییرات انجام خواهد شد.
برای استفاده باید ویندوز شما زبان فارسی را پشتیبانی کند. باید است از Windows XP استفاده کنید. حتما قبل از نصب Windows Media Player را ببندید. اگر در هنگام نصب با مشکلی مواجه شدید، یا برنامه فارسی نشد، بهتر است User خود را Log off کنید یا اگر این کار را بلد نیستید، ویندوز خود را Restart کنید. بعد بدون باز کردن Windows Media Player فایل نصب فارسی ساز را اجرا کنید.

باز هم توصیه می کنم این فارسی ساز فقط برای نسخه 10.00,00.3646 می باشد ، پس ابتدا از وجود این نسخه اطلاع داشته باشید بعد این برنامه را دانلود کنید ؛