چگونه برنامه Windows Media Player فایلهای *.dat را بشناسد

 

همانطوری که میبینید در لیست فایلها قابل اجرا اسمی از فایلهای Dat برده نشده در حالیکه Media Player قابلیت اجرای فایلهای ویدئویی Dat را داراست و امروز بسیاری از افراد برای نمایش Video CD و DVD از کامپیوتر استفاده میکنند.

جهت افزودن این قابلیت به Media Player مراحل زیر را دنبال کنید:

 

Run- 1را از منوی Start انتخاب کنید و regedit را اجرا کنید

-2 بعد از باز شدن برنامه Registry Editor به آدرس زیر بروید:

 

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/MediaPlayer/Player/Extensions

 

-3 به Description بروید و با Right-Click کردن در ناحیه قاب سمت راست یک String value جدید به نام 8 درست کنید (اگر آخرین کلید موجود 7 میباشد(

- 4بر روی مقدار جدید ساخته شده دوبار کلیک کنید و Value data را برابر:

 

Video CD (*.dat)

 

قرار دهید:

 

-5 به Types بروید و دوباره مانند مرحله قبل یک String Value جدید ایجاد کنید و مقدار آن را این بار فقط برابر *.dat قرار دهید:

 

-6 بسته به نسخه ای از Media Player که استفاده میکنید ممکن است یک پوشه به نام MUIDescription هم موجود باشد. اگر چنین بود یک String value مانند مراحل قبل ایجاد کنید و Value Data آن را برابر با Video CD قرار دهید

RegistryEditor-7 را ببندید و Media Player را باز کنید و از منوی File گزینه Open را انتخاب کنید.

- 8برای اطمینان از اعمال موفقیت آمیز تغییرات Files of type را باز کنید تا مطمئن شوید Video CD در آن لیست شده است.