استفاده از نقاش فرمت

از نقاش فرمت می توان برای كپی كردن فرمت بخشی از متن از یكجا به جایی دیگر متن استفاده نمود . به این منظور به جایی كه فرمت آن مد نظرتان است بروید و روی متن كلیك كنید یا آنرا انتخاب كنید .
سپس آیكون Format Painter را اتخاب كنید اشاره گر ماوس به شكل جارو د رمی آید . مقصد را جارو كنید . برای اینكه چنیدین بار بتوانید فرمت را كپی كنید آیكون نقاش فرمت را دوبار كلیك كنید و چندین جا را با آن جارو نمایید !
وقتی كارتان تمام شد دوباره آیكون نقاش فرمت را كلیك كنید . خسته نباشید
!