وسط چین كردن یك صفحه به صورت عمودی

یك صفحه ازمتن را می توان به صورت عمودی وسط چین نمود . اگر فایل شما دارای چندین صفحه است و تنها صفحه اول رابخواهید عمودی وسط چین كنید یك section break وارد نمایید ( از منوی Insert گزینه Break و سپس Next Page رانتخاب كنید ) برا یوسط چین كردن صفحه با قرار دادن اشاره گرماوس در آن صفحه به منوی File و گزینه Page Setup رفته در Layout در جعبه Vertical Alignment گزینه Center را انتخاب كنید . در جعبه Apply To بگویید كه این قالب بندی تنها به این Section اعمال گردد.